Hvor står vi idag?

Som en start på en Bæredygtig Lokale UdviklingsProces er det relevant at kortlægge udgangspunktet. Dvs hvordan lokalsamfundet ser ud idag og en kortfattet historisk forklaring.

Det er en god øvelse at samle data, der beskriver lokalsamfundet og gerne visualisere dem i andet end ord, ex  med tabeller, tegninger, kort. Vi foreslår at I beskriver Jeres lokalsamfund indenfor følgende katagorier:

 

DET STEDBUNDNE

Geografi: Hvad er den geografiske afgrænsning for BLUP’en? Vi foreslår, at I viser afgrænsningen på et kort

Demografi: Hvad er den befolkningsmæssige sammensætning og udvikling? Kommunen kan levere disse data. 

Natur & adgang: Hvordan ser naturforholdene ud. Hvordan bruger I naturen? Hvordan er adgangen til naturen?

Historie: Beskriv kortfattet den historiske udvikling?  Vi foreslår, at I holder jer til ‘sidste store ændring kulturændring’ og tiden frem. Det kan være siden det nye store parcelhuskvarter blev bygget – eller siden skolen lukkede osv, altså den nyere historie.

Landsbyens fysiske fremtræden: Hvad kendetegner landsbyens fysiske fremtræden?

 

SOCIALE OG KULTURELLE FORHOLD

Offentlige institutioner: Hvilke offentlige institutioner findes der og evt. udfordringer?

Frivillige foreninger og fællesskaber: Hvilke frivillige foreninger og fællesskaber findes der i jeres landsby og omegn? 

Mødesteder: Hvilke mødesteder findes der – og hvad er jeres væsentligste arrangemeter og samlingspunkter?

Kultur: Hvad kendetegner landsbyens kultur, og hvad er den kendt for? Hvordan er sammenholdet?

 

KLIMA & BIODIVERSITET (alt det som hører biosfæren til)

Opvarmning: Antal oliefyr, opvarmning mv. Kommunen kan trække data fra BBR-registret og levere dem til jer.

Affald & ressourcer: Gør I som ‘man’ plejer eller har i gang i nogle særlige initiativer? Mange affaldsselvskaber vejer affald ved afhentning uden dog at bruge data til noget. Kontakt jeres affaldsselskab og hør om I kan få data for en tilfældig måned for jers landsby + kommunens gennemsnit.  Hvordan ligger I i forhold til resten af kommunen?

Transport: Offentlig transport? Privat transport? Fællestransport? Særlige initiativer.

Biodiversitet: Hvor vilde er I? På det offentlige fællesarealer, i de private haver og i landskabet omkring jer?

Århus Universitet har udviklet dette Scorekort  Før man går i gang med at forbedre biodiversiteten, er det godt at se, hvordan arealerne score er som udgangspunkt. Tag f.eks. udgangspunkt i private og offentlige arealet – fordi det er dem vi har direkte indflydelse på. Med scorekortet i hånden kan du give byens grønne arealer en vurdering af, hvor naturvenlig den er ift. levesteder for forskellige arter.

Fødevareproduktion: Har I nogle fælles køkkenhave, kogræsserlaug, madspildsordninger eller ligenende?

 

ERHVERV OG ØKOMONI

Erhvervsliv: Hvordan ser den erhvervsmæssige sammensætning ud? Hvad er de væsentligste  virksomheder. 

Befolkningen: Huspriser & indkomstniveau. Kommunen kan lever data.

Foreningernes evnen til at fundraise og deres økonomi. Løber det rundt?

 

PARTNERSKABER

Er I organiseret på tværs af foreninger, virksomheder, institutioner og helt almindelige mennesker?

Laver I koordinerede indsatser gennem et stærkt lokalt engagement og og samarbejde?

Arbejder I sammen om at finde fælles løsninger, der kommer alle til gode – og hvor de stærke hjælper de mindre stærke

 

SAMLET BÆREDYGTIGHEDS-VURDERING

Sluttelig opfordre vi Jer til at foretage en salmet overordnet vurdering af bæredygtigheden i jeres lokalsamfund med udgangspunkt i  nedenftående punkter – inspireret af de 17 verdensmål. Hvorligger i på bæredygtighedsbarometeret? På hvilke områder er der brug for at gøre en indsats?

  • Natur og biosfære
  • Sociale og kulturelle forhold
  • Erhverv og økonomi
  • Partnerskaber