SWOT analysen

er en meget kendt måde at afdække STYRKER, SVAGHEDER, MULIGHEDER og TRUSLER for et lokalsamfund. SWOT kommer af de engelske begreber Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats.

En SWOT kan bruges under kortlægningen til at skabe overblik over om alle de data man indsamler. Saml alle input og vurder om de kan rubriceres som hhv en styrke, svaghed, mulighed eller trussel.

GUIDE:

 1. Inddel en planche/papir/GoogleDoc i fire felter med de fire bogstaver SWOT
 2. Skriv først alle de styrker og svagheder i ser lokalsamfundet har.
 3. Skriv dernæst alle de muligheder og trusler i kan komme i i tanke om, der kunne blive aktuelle i fremtiden.
 4. Udvælg indenfor hver af de fire felter de tre mest betydende og understreg dem.
 5. Læg SWOT analysen ind i Jeres Google drev så vi har det samlet til senere.

En grundigere beskrivelse af SWOT analysen

Groft sagt inddeler man en SWOT i en intern og en ekstern del og behandler dem hver for sig.

 • Styrker og svagheder er en intern vurdering af lokalsamfundet.Her vurdere I:
  • Institutionerne, foreningerne og virksomhedernes situation.
  • Økonomiske parametre som huspriser, afstand til arbejdspladser/indkøb, indkomstniveau og evne til fundraising ifm. projekter.
  • Kulturelle faktorer som traditioner, projektmageriet, påhitsomheden, fællesskabsfølelsen, fællesarrangementer, frivilligheden.
  • De stedbundne potentialer som adgang til naturen og attraktionerne.
 • Med muligheder og trusler ser man mere på udefra kommende tendenser, megatrends, kommunale politikker, befolkningsudviklinger. Det hænger en del sammen med det næste afsnit om trendspotting og kan være relevant at komme tilbage til efter at have lavet trendmappingen.